انواع گواهینامه رانندگی


به دلیل پراکندگی و تعدد انواع گواهینامه در کشور و مراحل طولانی جهت اخذ آنها، شیوه جدید صدور گواهینامه در کشور در دستور کار قرار گرفت.
انواع گواهینامه های رانندگی
به دلیل پراکندگی و تعدد انواع گواهینامه در کشور و مراحل طولانی جهت اخذ آنها، شیوه جدید صدور گواهینامه در کشور در دستور کار قرار گرفت. بر اساس نظام جدید صدور گواهینامه، تعداد گواهینامه های صادره از ۶ نوع به سه نوع پایه۱، پایه۲ و پایه۳ تبدیل شد و اعتبار گواهینامه‌ها تا سن ۶۵ سالگی ۱۰ سال، از ۶۵ تا ۷۵ پنج سال و از ۷۰ سالگی دو سال می باشد.
گواهینامه «ب۱» معادل پایه ۳، گواهینامه ب۲ معادل پایه ۲ و گواهینامه‌های «پ۱» و گروه «ت» معادل پایه یکم است که در هنگام تعویض گواهینامه، معادل سازی می‌شود.
لازم به ذکر است فقط کسانی که گواهینامه «پ۱» گرفتند برای معادل سازی گواهینامه خود به «پایه یک» باید دوباره آزمون بدهند.

نوع گواهینامه ویژگی خودرو
پایه یک خودرو بیش از ۶ تن بار و حمل بیش از ۲۶ نفر
پایه دو خودروهای ۶ تن بار و حداکثر ۲۶ نفر
پایه سه خودروهای ۳٫۵ تن بار و حداکثر ۹ نفر سرنشین

در ضمن تمامی گواهینامه های جدید الصدور در سراسر کشور به صورت هوشمند صادر می شوند که این گواهینامه ها از جنس پلی کربنات بوده و از ضریب ایمنی بالایی برخوردار است. در این گواهینامه از میکرو چیپ استفاده شده تا اطلاعات شخصی صاحب گواهینامه قابل بازخوانی باشد و در آن تخلفات راننده و سوابق تخلفات و رفتارهای پرخطر ثبت و به راحتی توسط پلیس قابل بازیابی است.
نکته ۱) دارندگان گواهینامه‌های پایه ۳، در یک سال اول اجازه تردد در جاده‌های برونشهری و تردد در شب را ندارند.
نکته ۲) اعتبار گواهینامه‌های رانندگی پنج سال است که در سیستم و دسته بندی جدید برای افراد تا ۶۵ سال سن گواهینامه‌ها با اعتبار ۱۰ ساله بین ۶۵ تا ۷۰ سال با اعتبار ۵ ساله و بالای ۷۰ سال با اعتبار ۲ ساله صادر می‌شود.
……
شرایط صدورانواع گواهینامه های رانندگی

ردیف نوع گواهینامه شرایط اخذ توضیحات پیش نیاز
۱ موتورسیکلت
سن ۱۸ سال تمام
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباموتورسیکلت ۲۰۰سی سی
دارندگان گواهینامه موتورسیکلت پس ازگذشت۳سال ازتاریخ صدورگواهینامه موتورسیکلت ورسیدن به سن ۲۳سال تمام می توانندباموتورسیکلت باحجم بالاتراز۲۰۰سی سی رانندگی نمایند –
۲ پایه سوم
سن ۱۸ سال تمام
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه
حداکثرمجموع وزن وظرفیت بار۳/۵تن یاحمل حداکثر۹نفرسرنشین باراننده بجزوسایل نقلیه خدمات عمومی(وانت نیسان باپلاک شخصی و ون) –
۳ پایه دوم
سن ۲۳ سال تمام
گذشت۲سال تمام ازاخذگواهینامه پایه سوم
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی وتست عدم اعتیاد
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه(مینی بوس وخاور)
حداکثرمجموع وزن وظرفیت بار۶تن وحمل حداکثر۲۶نفرسرنشین پایه سوم
۴ پایه یکم
سن ۲۵ سال تمام
گذشت۲سال تمام ازاخذگواهینامه پایه دوم
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی وتست عدم اعتیاد
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه(کامیون۱۹۲۱واتوبوس مسافربری)
مجموع وزن وظرفیت باربیش از۶تن یاحمل بیش از۲۶نفرسرنشین پایه دوم
۵ ویژه
سن ۲۰ سال تمام
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
طی دوره آموزش نظری وعملی
قبولی درآزمون آئین نامه وعملی شهرباوسایل نقلیه مربوطه
انواع وسایل نقلیه عمرانی ، صنعتی ،کشاورزی وکارگاهی –
جدول تطبیق گواهینامه های قدیم وجدید

گواهینامه رانندگی قدیمی گواهینامه رانندگی جدید
موتورسیکلت قدیم موتورسیکلت جدید
ب۱ پایه سوم
ب۲ – پ۲ پایه دوم
پایه یکم قدیم – پ۱ پایه یکم
ویژه تراکتور ویژه باذکرکدوتعیین صلاحیت
توضیح :دارندگان گواهینامه پ۱ برای تطبیق به پایه یکم ازآنهاآزمون عملی باکامیون ۱۹۲۱واتوبوس مسافربری اخذمی گردد

مدت اعتبارگواهینامه

مدت اعتبارگواهینامه رانندگی ۱۰ سال است.پس ازپایان اعتباردرصورت احرازسلامت جسمی وروانی برای دوره های ۱۰ ساله تجدیدمی شود.افراد ۷۰ سال به بالاهر۵سال یکبارجهت احرازسلامت جسمی وروانی ودرصورت لزوم تعویض گواهینامه متناسب باشرایط جسمی وروانی خودبه راهنمائی ورانندگی مراجعه نمایند
دارندگان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت وپایه سوم دراولین مرحله صدور ، درسال اول مکلف به رعایت محدودیتهاوشرایط ویژه ای می باشندکه درصورت رعایت آنهاورعایت مقررات آئین نامه ، گواهینامه رانندگی آنان تاسقف ۱۰سال معتبرخواهدبود
درصورتی که دارنده یک گواهینامه بخواهدبرای دریافت نوع دیگرگواهینامه اقدام کندموظف است درآزمونهای مربوطه(آئین نامه ، آزمون عملی ، آزمون جسمی)شرکت کند
درصورتی که گواهینامه رانندگی مفقودشودیاازبین برود ، دارنده آن می توانددرخواست صدورالمثنی نماید.پس ازاحرازدرستی ادعای درخواست کننده وسپری شدن حداکثردوماه اززمان اعلام ، گواهینامه المثنی صادروبه وی تحویل می گردد
صدورگواهینامه مجددبرای کسانی که گواهینامه آنان توقیف شده باشدامکانپذیرنیست ودرصورت صادرشدن ازدرجه اعتبارساقط می باشدوبه وسیله راهنمایی ورانندگی اخذوابطال خواهدشد
هرگاه دارنده گواهینامه یکی ازشرایط پزشکی موضوع ماده ۶ این آئین نامه راازدست بدهد ، موظف است ظرف یک ماه به راهنمایی ورانندگی مراجعه نماید،راهنمایی ورانندگی دارنده گواهینامه رابرای انجام معاینات وآزمایشهای ضروری پزشکی مجازمعرفی می نماید ، درصورت احرازعدم وجودشرایط وصلاحیت رانندگی گواهینامه ازوی اخذوابطال می شود
درصورت کشف نقص عضوموثرازسوی ماموران راهنمایی ورانندگی وعدم قیدآن درگواهینامه رانندگی ، گواهینامه رانندگی اخذوتازمان بررسی های پزشکی واعلام امکان صدورگواهینامه مجدد ، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد
طی دوره های آموزش نظری وعملی درکلیه پایه های گواهینامه رانندگی اجباری است
هموطنان عزیزجهت تعویض والمثنی می توانندبه یکی ازدفاترپلیس۱۰+درسراسرکشورمراجعه نمایند(یکماه پیش ازاتمام مهلت اعتبار)
هموطنان عزیزجهت ثبت نام ودریافت گواهینامه(جدیدالصدور)می توانندبه یکی ازآموزشگاههای مجازدرسراسرکشورمراجعه نمایند
گواهینامه های صادره ازسایرکشورها

دارندگان گواهینامه های معتبرخارجی(اعم ازایرانیان یاخارجیان)می توانندتاشش ماه پس ازوروددرایران رانندگی نمایندولی درصورت تمایل به ادامه رانندگی درایران بایدنسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خودبه گواهینامه ایرانی اقدام نمایند
تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبرصادرشده ازکشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودباارائه ترجمه ومشاهده اصل گواهینامه خارجی وسایرمدارک لازم واحرازسلامت جسمی وروانی درخواست کننده صورت می پذیرد
موارددیگرتبدیل گواهینامه های رانندگی باتائیدوزارتخانه های کشوروامورخارجه صورت می پذیرد.ماموران سیاسی وکنسولی واعضای سازمانهای بین المللی می توانندبرای تبدیل گواهینامه های خودمدرک مندرج درماده ۲۲ این آئین نامه راازطریق وزارتخانه های خارجه وکشوربه راهنمائی ورانندگی ارسال نمایند
لیست کشورهایی که گواهینامه های رانندگی آنهاقابل تبدیل به گواهینامه ایرانی می باشد

۱ آرژانتین ۱۶ پرتغال ۳۱ سودان ۴۶ لبنان
۲ آلمان ۱۷ تانزانیا ۳۲ سومالی ۴۷ لیبی
۳ اندونزی ۱۸ ترکمنستان ۳۳ سوئد ۴۸ لهستان
۴ الجزایر ۱۹ ترکیه ۳۴ سوئیس ۴۹ مالزی
۵ ارمنستان*شهر ۲۰ تونس ۳۵ ساحل عاج ۵۰ مصر
۶ ازبکستان ۲۱ جمهوری آذربایجان*شهر ۳۶ عمان ۵۱ موریتانی
۷ اتریش ۲۲ چک ۳۷ فلیپین ۵۲ مجارستان
۸ اسپانیا ۲۳ چین ۳۸ فرانسه ۵۳ مکزیک
۹ اسلونی ۲۴ روسیه ۳۹ فنلاند ۵۴ نیجر
۱۰ ایتالیا ۲۵ رومانی ۴۰ قزاقستان ۵۵ نیجریه
۱۱ استرالیا ۲۶ زلاندنو ۴۱ قرقیزستان ۵۶ نروژ
۱۲ بلژیک ۲۷ زئیر ۴۲ کره جنوبی**آئین نامه ۵۷ نیکاراگوئه
۱۳ بلغارستان ۲۸ ژاپن ۴۳ کنیا ۵۸ هند
۱۴ بوسنی ۲۹ سریلانکا ۴۴ کرواسی ۵۹ یمن
۱۵ بنگلادش ۳۰ سوریه ۴۵ گینه ۶۰ یونان
کشورهای خارجی که گواهینامه صادره ازایران درقلمروسرزمینی آنان برای رانندگی معتبرمحسوب می شودویاکشورهایی که ازمتعهدین کنوانسیون ۱۹۶۸وین(راجع به مقررات عبورومرور درراههاوعلائم راهها)می باشند ،گواهینامه صادره آنان معتبربه حساب می آید
توضیح ۱ : مواردی که باعلامت * مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون عملی شهرشرکت نمایند
توضیح ۲ :مواردی که باعلامت ** مشخص شده ،برای دریافت گواهینامه بایستی درآزمون آئین نامه شرکت نمایند
تعویض والمثنی گواهینامه های اتباع ایرانی مقیم خارج ازکشور

وکالت نامه رسمی ازدفاتراسنادرسمی ویاسفارت ایران
۳ قطعه عکس ۴*۳زمینه سفیدبدون کلاه وکراوات
کپی شناسنامه وکارت ملی به تائیدسفارت
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی به تائیدسفارت
اصل گواهینامه رانندگی
ترجمه رسمی معاینات جسمانی به تائیداداره فنی دادگستری (درصورتی که لاتین باشد)
چاپ وارسال گواهینامه

گواهینامه رانندگی پس ازتائیدنهایی بصورت متمرکزدرمرکز ، چاپ وسپس توسط مرکزصدورگواهینامه پلیس راهورناجابااخذرسیدازطریق پست تحویل می گردد
درصورتی که مامورپست ۳ باربه آدرس متقاضی مراجعه نمایدوبه دلیل عدم حضورویاآدرس اشتباه موفق به تحویل گواهینامه نگردد ، ضمن تنظیم فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی برابرمقررات والصاق آن درمحل آدرس ، گواهینامه رانندگی به پست عودت وبه مدت ۳ ماه نگهداری می گرددکه بامراجعه متقاضی وارائه فرم اطلاع رسانی عدم حضورمتقاضی ومدارک شناسائی معتبر ، گواهینامه بااخذرسیدتحویل خواهدشد.درصورت عدم مراجعه متقاضی بعداز ۳ ماه گواهینامه توسط شرکت پست به مرکزصدورگواهینامه ارسال ، که درمرکزنیزبه مدت ۳ ماه دیگرنگهداری ودرصورت عدم مراجعه امحامی گردد
مدارک موردنیازبرای متقاضیان ایرانی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

ترجمه رسمی گواهینامه به تائیداداره فنی دادگستری
تائیدکپی گواهینامه توسط سفارت کشورصادرکننده درایران و وزارت امورخارجه
داشتن شناسنامه وکارت ملی ویاارائه شماره ملی صحیح وشناسنامه
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
مدارک موردنیازبرای متقاضیان خارجی که گواهینامه معتبرخارجی دارند(تبدیل)

نامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
نامه ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجابرای سایرافراد
ترجمه رسمی گواهینامه معتبرکه به تائیداداره فنی دادگستری رسیده باشد ، افرادسیاسی می توانندتوسط سفارت اقدام نمایند
کپی گواهینامه خارجی به تائیدسفارت کشورصادرکننده ووزارت امورخارجه
کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
کپی ازکارت هویت سیاسی(برای افرادسیاسی)
کپی ازدفترچه کار(درصورت داشتن)
مراجعه به مرکزصدورگواهینامه
گواهی سلامت جسمی وروحی وروانی
مدارک موردنیازجهت ثبت نام متقاضیان خارجی که می خواهندگواهینامه رانندگی ایرانی بگیرند

نامه تائیدیه اقامت ازپلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا ویانامه ازوزارت امورخارجه برای افرادسیاسی
ترجمه گذرنامه(این ترجمه بایدبه تائیدسفارت متبوعه ویااداره فنی دادگستری برسد)
کپی ازگذرنامه(صفحه اول وبرگه روادید)
معرفی به آموزشگاههای رانندگی جهت آموزش تئوری وعملی
انجام آزمون درمرکزصدورگواهینامه(تئوری وعملی)
توجه : اتباع خارجی فقط مجازبه اخذگواهینامه رانندگی پایه سوم وموتورسیکلت خواهندبود

http://edafater.ir منبع